Brava

August 2014

Issue link: http://read.dmtmag.com/i/354830

Contents of this Issue

Navigation

Page 29 of 75

28 BRAVA MAGAZINE | AUGUST 2014 4HU`I\ZPULZZLZHUKUVUWYVÄ[ZZWLUKJV\U[SLZZOV\YZVMZ[HMM[PTL KL]LSVWPUNZ[YH[LNPJWSHUZZHSLZNVHSZHUKU\TLYPJHSILUJOTHYRZ ;OLZL[VVSZHYLJYP[PJHS[VTHRPUNNVVKI\ZPULZZKLJPZPVUZHUK JOLJRPUNWYVNYLZZHSVUN[OL^H`/V^L]LYZ[HMM[\YUV]LY[LUZPVUHUK JVUÅPJ[^P[OPU[LHTZVYSHJRVMZ[YVUNJVTT\UPJH[PVUJHUTHRLL]LU [OLILZ[SHPKWSHUZMHSSZOVY[ )\ZPULZZJVHJOPUNJHUZVS]L[OLZLWYVISLTZHUKTVYL(U L_WLYPLUJLKWYVMLZZPVUHSJVHJO^P[OUH[PVUHSJLY[PÄJH[PVUPUJVHJOPUN Z`Z[LTZHUK[LHTZ+HYJ`3\VTHOHZOLSWLKL_LJ\[P]LZIVHYKZVM KPYLJ[VYZTHUHNLTLU[[LHTZHUKL]LULU[PYLZ[HMMNYV\WZSLHYUZRPSSZ HUKPUJYLHZLZLSMH^HYLULZZ[OH[JYLH[L[OLZ[YVUN[LHTJ\S[\YLULLKLK MVYZ\JJLZZ INVEST IN YOUR TEAM FOR GREATER RESULTS ;OYV\NOPUKP]PK\HSHUK[LHTJVHJOPUNHSSZ[HMMYL[YLH[ZHUK PUZWPYPUNRL`UV[LZWLLJOLZ+HYJ`»ZL_WLY[PZLHUKWYHJ[PJHSHWWYVHJO NL[ZIPNYLZ\S[ZX\PJRS`>VYRPUN^P[OHWYVMLZZPVUHSJVHJOMVZ[LYZ JVTT\UPJH[PVUZLSMTHUHNLTLU[JVUÅPJ[YLZVS\[PVUHUKSLHKLYZOPW ZRPSSZ[OH[OLSW`V\Y[LHTHJOPL]LV\[Z[HUKPUNYLZ\S[ZPUHUH[TVZWOLYL VMNYV^[OHUK[Y\Z[ +HYJ`^VYRZ^P[OI\ZPULZZLZHUKVYNHUPaH[PVUZ[OYV\NOL_LJ\[P]L JVHJOPUN[LHTJVHJOPUNJVUZ\S[PUNMHJPSP[H[PVUHUKTV[P]H[PVUHS ZWLHRPUNLUNHNLTLU[Z*VU[HJ[+HYJ`[VZ[HY[[OLWYVJLZZVM KL]LSVWPUNHJ\Z[VTPaLKWSHUMVY`V\VY`V\YVYNHUPaH[PVU www.DarcyLuoma.com LifeCoach@DarcyLuoma.com LIFE AND BUSINESS COACHES PROFESSIONAL PROFILES | Life and Professional Coaches DARCY LUOMA ¸+HYJ`PZH[HSLU[LKHUK LMMLJ[P]LWYVMLZZPVUHSJVHJOHZ ^LSSHZ^HYTWH[PLU[PUZPNO[M\S LULYNL[PJHUK]LY`LHZ`[V ^VYR^P[O>LSVVRMVY^HYK[V JVU[PU\PUN[V^VYR^P[OOLYVU our personal and professional JVHJOPUNHUK[YHPUPUNULLKZ¹ (TP=LYOHSLU=PJL7YLZPKLU[VM+LZPNU +LZPNU*VUJLW[Z

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Brava - August 2014