City Trees

September/October 2014

City Trees is a premier publication focused on urban + community forestry. In each issue, you’ll learn how to best manage the trees in your community and more!

Issue link: http://read.dmtmag.com/i/378697

Contents of this Issue

Navigation

Page 4 of 39

ÜÜÜ°ÕÀL>vÀiÃÌÀÞ°V ÌÞÊ/ÀiiÃÊÃÊÌiÊÕÀ>ÊvÊÌiÊ -ViÌÞÊvÊÕV«>ÊÀLÀÃÌÃ]Ê>`Ê ÃÊ«ÕLÃi`ÊLÌÞ°Ê/iÊ-Ê ÃÊ >Ê *ÀviÃÃ>Ê vv>ÌiÊvÊÌiÊ-°Ê President:Ê ,>ViÊ >ÀiÀ]Ê/>>ÃÃii]ÊÊ , >ÀiÀÎJÀLÀiÌÀVðV Vice President: >Û`ÊivVÕÀÌ]Ê >LÀ`}i]ÊÊ `ivVÕÀÌJV>LÀ`}i>°}ÛÊ Ê Past President: VÊÕ]ÊivviÀÃÊ"Ê V°ÕJ`V°°}Û Executive Director: iÀÀÊ°Ê>>i]Ê *°"°Ê ÝÊÈ{£ 7>ÌÃÛi]ÊÊÎäÈÇÇ *i\ÊÇäÈ®ÊÇÈÇ{£Ó >Ý\ÊÇäÈ®ÊÇÈÇÎäÇÊ URBANFORESTRY PRODIGYNET Executive Board: Óä£{Ê*i}}ÞÊÀiÃViÀ]ÊiÊÞÊÊ Óä£{ÊÊV i]Ê">ÛiÊ" Óä£{Ê-ÌiÛiÊ-ÕÀÌâ]Ê >ÌÊ,Õ}iÊ Óä£ÈÊiÀiÞÊ >ÀÀV]Ê 9 ]Ê 9 Óä£ÈÊiÊ i>ÃÃ]Ê->VÀ>iÌ]Ê ISA Representative: LÊ i>]ÊL>À`Ê ÌÞÊ/Àiià Editorial Review Committee >À\ÊivvÊ-Ã]Ê>Ê i`>Ê`>Ã]ÊÀÌÊ7ÀÌÊ/8Ê -ÌiÛiÊ ÌÀi]Ê1««iÀÊÀ}ÌÊ"Ê "ÜiÊ ÀÞ]Ê-ÕÀÀiÞÊ Ê ÞÊ>Ì]Ê-ÕÀÀiÞÊ Ê >iÊÀLÞ]ÊÃÃÕ>Ê/ ÀiÌÌÊ"½ Ài]Ê ÕL>Ê" />Ê->`>]Ê>ÌÊ" -ÌiÛiÊ-ÕÀÌâ]Ê >ÌÊ,Õ}iÊÊ ÀÃÌÊ7`]Ê7ÜÊÀÛiÊ*Ê SMA Web Site: ÜÜÜ°ÕÀL>vÀiÃÌÀÞ°V Subscription Inquiries: iLiÀëJÃ>>ÀLÀ°V ÀÊV>\ÊӣǮÊÎxx{££ÊÊ «ÀiÃÃÊÎÊvÀÊiLiÀë® Story Ideas/Editorial Inquiries: Ì>VÌÊ ÌÞÊ/ÀiiÃÊ`ÌÀÊViiÊ -ÕÌÌÊvÀÊ7ÀÌiÀ½ÃÊÕ`iiÃÊ LivÀiÊÃi`}ÊÃÕLÃÃ°Ê VÌÞÌÀiiÃi`ÌÀJ}>°V Advertising Rates & Calendar: ViiÊ-ÕÌÌ]Ê VÌÞÌÀiiÃi`ÌÀJ}>°V n{x®ÊnÎ{ÓÇÇ Advertising Billing: iÀÀÊ>>i]Ê ÕÀL>vÀiÃÌÀÞJ«À`}Þ°iÌ ÇäÈ®ÊÇÈÇ{£Ó Disclaimer: Êi`ÀÃiiÌÊÀÊ>ÞÊÃÌ>ÌiiÌÊ vÊ V>ÃÊ Ê >`ÛiÀÌÃiiÌÃÊ ÀÊ >ÀÌViÃÊÃÊ>ÃÃÕi`ÊLÞÊ ÌÞÊ/ÀiiÃ]Ê ÌiÊi`ÌÀ>ÊÃÌ>vv]ÊÌiÊ-ViÌÞÊvÊ ÕV«>Ê ÀLÀÃÌÃ]Ê ÀÊ ÌÃÊ vv ViÀÃÊ>`ÊiLiÀðÊ/iÊÕÃiÊvÊ ÌÀ>`i]ÊvÀ]ÊVÀ«À>Ì]ÊÛi`À]Ê ÀÊ«À«ÀiÌ>ÀÞÊ«À`ÕVÌÊ>iÊÃÊvÀÊ ÌiÊvÀ>ÌÊ>`ÊVÛiiViÊ vÊÌiÊÀi>`iÀ°Ê-ÕVÊÕÃiÊ`iÃÊÌÊ VÃÌÌÕÌiÊ>ÊiÛ>Õ>Ì]ÊVVÕ Ã]ÊÀiVi`>Ì]Êi`ÀÃi iÌ]ÊÀÊ>««ÀÛ>ÊvÊ>ÞÊ«À`ÕVÌÃÊ ÀÊ ÃiÀÛViÊ ÌÊ ÌiÊ iÝVÕÃÊ vÊ ÌiÀÃ°Ê *ÌÃÊ>`Ê>ÀÌÊ ÕÃi`ÊÊ ÌÞÊ/ÀiiÃÊ>ÀiÊV«ÞÀ}ÌÊÌÊÌiÀÊ ÀiëiVÌÛiÊÜiÀÃÊ>`Ê>ÀiÊÀi«À `ÕVi`ÊÊ ÌÞÊ/ÀiiÃÊvÀÊÕÃÌÀ>ÌÛiÊ «ÕÀ«ÃiÃÊÞ° :PVS/BNF@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ $JUZPS$PNQBOZ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 0GGJDF"EESFTT@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;JQ@@@@@@@@@@ )PNF"EESFTTJGQSFGFSSFE@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;JQ@@@@@@@@@@ 1IPOF @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'"9 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ &NBJM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$JUZ1PQVMBUJPO@@@@@@@@@@@@@@@@@@ +PCUJUMFPSJGTUVEFOUZPVSNBKPS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ MAIL THIS INVOICE FORM TO: *OUFSOBUJPOBM4PDJFUZPG"SCPSJDVMUVSF.FNCFSTIJQ%FQBSUNFOU 10#PY $IBNQBJHO*- 2VFTUJPOT $BMM QSFTTGPSNFNCFSTIJQ PSFNBJMNFNCFSTIJQ!JTBBSCPSDPN %VFTBSFGPS+BOVBSZUP%FDFNCFS°5BY*% 1MFBTFQBZCZ+BOVBSZ°%FMJORVFOUBGUFS'FCSVBSZ 1MFBTFNBLFZPVSDIFDLQBZBCMFUP5IF4PDJFUZPG.VOJDJQBM"SCPSJTUT BOEDIFDLXIJDIUZQFPGNFNCFSTIJQZPVBSFBQQMZJOHGPSPOMJTUCFMPX 5ZQFTPG.FNCFSTIJQT 1SPGFTTJPOBM°1FSTPOTBDUJWFMZFOHBHFEJONVOJDJQBMBSCPSJDVMUVSFPSJOSFMBUFE GJFMETTVDIBTDJUZGPSFTUFSDJUZBSCPSJTUTIBEFUSFFDPNNJTTJPOFSUSFFXBSEFOPS BOZQFSTPOTPGGJDJBMMZJODIBSHFPGTUSFFUPSQBSLUSFFQMBOUJOHBOENBOBHFNFOUPS UIFJSBTTJTUBOUT$BUFHPSZBMTPDPVOUZTUBUFPSGFEFSBMFNQMPZFFTXIPBSFDIBSHFE XJUISFTQPOTJCJMJUZPGBTTJTUJOHNVOJDJQBMJUJFTXJUIBSCPSJDVMUVSFOFFET/PODPN NFSDJBMQFPQMFJOGJFMETSFMBUFEUPBSCPSJDVMUVSFTVDIBTMBOETDBQFBSDIJUFDUT TDJFOUJTUTBOENBOBHFSTPGBSCPSFUBDBOBQQMZ"OOVBMEVFTBSF */70*$&'PS.FNCFSTIJQ5IF4PDJFUZPG.VOJDJQBM"SCPSJTUT .VOJDJQBM°5IJTHSPVQJODMVEFTDJUJFTBOEUPXOTXJUIUIFTBNFQSJWJMFHFTBTBDPS QPSBUFNFNCFSXJUIPOFWPUFBOEVQUPGJWFOPOWPUJOHNFNCFSTBUBOBEEJUJPOBM QFSQFSTPO"OOVBMEVFTBSF "GGJMJBUF°5IJTHSPVQJODMVEFTOPOQSPGFTTJPOBMJOEJWJEVBMTXIPBSFOPUFMJHJCMF GPSNFNCFSTIJQJOBOPUIFSDBUFHPSZTVDIBTNFNCFSTPGOPOQSPGJUTTUBUFDPVO DJMTBOEBMMJFEQSPGFTTJPOTXIPBSFOPUDVSSFOUMZFNQMPZFEJOBOVSCBOGPSFTUSZ QPTJUJPO5IJTDBUFHPSZIBTOPWPUJOHSJHIUT"OOVBMEVFTBSF 4FOJPS°5IJTTVCDBUFHPSZPG1SPGFTTJPOBMNFNCFSTIJQJODMVEFTSFUJSFENVOJDJQBM BSCPSJTUT"OOVBMEVFTBSF 4UVEFOU°5IJTTVCDBUFHPSZPG1SPGFTTJPOBMNFNCFSTIJQJODMVEFTGVMMUJNFTUV EFOUTPGBDPMMFHFPSIPSUJDVMUVSBMTDIPPMFOSPMMFEJOBSCPSJDVMUVSF"OOVBMEVFT BSF $PSQPSBUF°.FNCFSTIJQGPSDPNNFSDJBMDPNQBOJFTSFQSFTFOUJOHQSPEVDUTBOE TFSWJDFTPGUIFBSCPSJDVMUVSFGJFME$PSQPSBUFNFNCFSTBSFFOUJUMFEUPPOFWPUJOH NFNCFSBOEFNQMPZFFTPGUIFDPNQBOZBSFFOUJUMFEUPEJTDPVOUOPOWPUJOHNFN CFSTIJQTBUBZFBS"OOVBMEVFTBSF 4VCTDSJQUJPOUP$JUZ5SFFT°"OOVBMTVCTDSJQUJPOGPSMJCSBSJFTBOEVOJWFSTJUJFT P 1SPGFTTJPOBM P .VOJDJQBM P "GGJMJBUF P 4FOJPS P 4UVEFOU P $PSQPSBUF 1MFBTFMJTUOBNFTBOEFNBJMGPSUIPTFBEEJUJPOBM$PSQPSBUFPS.VOJDJQBM .FNCFSTIJQTBUFBDI @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ *UIFVOEFSTJHOFEXJTIUPBQQMZGPSNFNCFSTIJQJOUIF4PDJFUZPG.VOJDJQBM"SCPSJTUT*BHSFF UPPCTFSWFBMMUIFSVMFTPGUIF4PDJFUZBOEUPQBSUJDJQBUFBT*BNBCMFJOGVSUIFSJOHJUTPCKFDUJWFT "QQMJDBOUµT4JHOBUVSF @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%BUF@@@@@@@@@@

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of City Trees - September/October 2014