Water Well Journal

November 2016

Water Well Journal

Issue link: http://read.dmtmag.com/i/740475

Contents of this Issue

Navigation

Page 90 of 90

We've been building the VERSA-DRILL ÄYZ[NLULYH[PVU=HUK[OLZLJVUKNLULYH[PVU =5.MVYTVYL[OHU[^VKLJHKLZ(JVYL X\LZ[[VJVU[PU\V\ZS`YLÄUL[OLKYPSS[OH[ YLTHPUZ\UTH[JOLKI`V\YJVTWL[P[VYZPUH ^VYSK^PKLTHYRL[WSHJL >LUV^PU[YVK\JL[OL[OPYKNLULYH[PVU[OL =?5V^^P[OTVYLYLÄULTLU[MLH[\YLZHUK WV^LY[OHUL]LYILMVYL0[OHZL]LY`[OPUNHNYLH[ ^VYSKJSHZZKYPSSPUNYPNZOV\SKOH]L )\[TVZ[PTWVY[HU[^L»]LTHKL L]LY`[OPUN^VYR[VNL[OLY^P[OZ\JOPUJYLKPISL OHYTVU`[OH[UVVULM\UJ[PVUV]LYZOHKV^Z HUV[OLY;OLKYPSSYLZWVUKZZVPUZ[HU[S`HUK HJJ\YH[LS`[OH[P[HSTVZ[ZLLTZHWHY[VM [OLKYPSSLY >LJOHSSLUNL`V\[VKYPSS^P[OHUL^ =,9:(+9033=?HUK[OLU[Y`[VNL[P[ V\[VM`V\YTPUK

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Water Well Journal - November 2016