City Trees

May/June 2014

City Trees is a premier publication focused on urban + community forestry. In each issue, you’ll learn how to best manage the trees in your community and more!

Issue link: https://read.dmtmag.com/i/306909

Contents of this Issue

Navigation

Page 9 of 39

*O5IJT*TTVF $POUSJCVUPST 8BOUUPXSJUFGPS$JUZ5SFFT 3FRVFTUUIF8SJUFSµT(VJEFMJOFT $POUBDU$JUZ5SFFT&EJUPS.JDIFMMF4VUUPOBU $JUZ5SFFT&EJUPS!HNBJMDPN À>ÊÕVÊ>ÃÊLiiÊÌiÊÀiVÌÀÊvÊ ÛÀiÌ>Ê-iÀÛViÊ>`Ê/À>}Ê*À}À>Ãp «>ÀÌÊvÊÌiÊÀiÃÌÀÞ]ÊÀÌVÕÌÕÀi]Ê>`Ê >ÌÕÀ>Ê ,iÃÕÀViÃÊ`ÛÃÊvÊÌiÊ iÜÊ9ÀÊ ÌÞÊ i«>ÀÌiÌÊvÊ*>ÀÃÊ>`Ê,iVÀi>ÌpÃViÊ ÌÃÊVi«ÌÊÊÓ䣣°Ê À>Êi>Ài`Ê>Ê °-°ÊÊ ÛÀiÌ>Ê>`Ê-ÕÃÌ>>LiÊ,iÃÕÀViÃÊvÀÊ ÌiÊ1ÛiÀÃÌÞÊvÊÕÃ>>]Ê>v>ÞiÌÌiÊ>`Ê>ÃÊ ÛiÀÊ£xÊÞi>ÀÃÊvÊ«ÀiVÌÊi>`iÀëÊiÝ«iÀiViÊ Ê>ÌÕÀ>ÊÀiÃÕÀViÊ>>}iiÌ° iÊ i>ÃÃÊÃÊÌiÊÛÃÊ>>}iÀÊvÀÊ1ÀL>Ê ÀiÃÌÀÞÊvÀÊÌiÊ ÌÞÊvÊ->VÀ>iÌ]Ê >vÀ>°Ê iÊÃÊ>ÊÊ}À>`]Êi«i`ÊÃÌÊÌiÊÓä£ÓÊ-Ê viÀiViÊÊ->VÀ>iÌ]Ê>`ÊVÕÀÀiÌÞÊÃiÀÛiÃÊ >ÃÊ>Ê-Ê >À`ÊiLiÀÊ>`Ê >ÀÊvÊÌiÊ ÀLÀÃÌÊÝV>}iÊ ÌÌii°ÊÊ >ÀÊÀiÜÊ>ÀÌÊÀiViÛi`ÊÃÊ>ÃÌiÀ½ÃÊ `i}ÀiiÊÊ>`ÃV>«iÊÀVÌiVÌÕÀiÊvÀÊÀ`>Ê ÌiÀ>Ì>Ê1ÛiÀÃÌÞÊ1®ÊÊ>]ÊÀ`>°Ê iÊ>ÃÊ«À>VÌVi`ÊÊvÀÊÌiÊ«>ÃÌÊÓäÊÞi>ÀÃÊÊÌiÊ 1Ìi`Ê-Ì>ÌiÃ]Ê iÌÀ>ÊiÀV>]Ê>`Ê>>V>°Ê ÃÊvÀÊëiV>âiÃÊÊ«ÀÛ`}Ê`iÃ}ÊÃÕÌÃÊ vÀÊ«ÀÛ>ÌiÊ>`Ê«ÕLVÊiÌÌiðÊiÊ>ÃÊÌ>Õ}ÌÊ }À>`Õ>ÌiÊÃVÊ>ÌÊ1Ê>`ÊÃÌ>ÀÌi`ÊÌiÊvÀÃÌÊ«À }À>ÊvÊÊ>ÌÊ1/ ÊÊ}ÃÌ]Ê>>V>°Ê9ÕÊ V>ÊÃiiÊ>À½ÃÊÜÀÊ>Ì\ÊÜÜÜ°iÛÀÃV>«i°V° 7ELCOME .EW 3-! -EMBERSx .AME #OMPANY #ITY 3TATE #OUNTRY !LISON ,ITCHY &ORT 3MITH !2 53! !MBROSE -C#AMBRIDGE #ITY OF "ELLEVILLE 0ARKS $EPT "ELLEVILLE /. #!.!$! !NGELA (ANSON !USTIN 48 53! "EN 3TANKO 0HILADELPHIA 0! 53! "ETH 0ESKE "ISMARCK .$ 53! "LANCA 0RICE 4EMECULA #! 53! #HRIS (JADA #ITY OF "ELLEVILLE 0ARKS $EPT "ELLEVILLE /. #!.!$! #HRISTINA (OYT .EBRASKA &OREST 3ERVICE ,INCOLN .% 53! #RAIG 2ENNEY 2EDCLIFF !" #!.!$! $ANIEL 0ONTHIEUX "ELLA 6ISTA !2 53! $ANIELLE 'IFT .9# $02 #ENTRAL &ORESTRY (ORTICULTURE &LUSHING .9 53! $ARREN +EARNS 4OWN OF &ORT %RIE &ORT %RIE /. #!.!$! $AVID (ULL -C(ENRY ), 53! $AVID (ULL -C(ENRY ), 53! &RED !NDERSON 2ELIABILITY 3TANDARDS !DVISORY 3ERVICES ,,# !TLANTA '! 53! *AMES #ARTY * #ARTYS 4REE3ERVICE LTD .ORTH 'OWER /. #!.!$! *ANSEN 7EHRLEY -EDINA /( 53! *ESSE 3IMMONS #ITY OF !LLEN !LLEN 48 53! *ON 3KINNER -ISSOURI $EPT OF #ONSERVATION *OPLIN -/ 53! *ORDAN 'EORGE 'EORGES 4REE 3ERVICE &AYETTEVILLE !2 53! *OSEPH #ARR %LKO .6 53! +ATHLEEN (ODGINS "RANTFORD 0ARKS 2ECREATION "RANTFORD /. #!.!$! ,ASHA 7ILSON #AMBRIDGE /. #!.!$! ,AURA &OWLE 6ILLAGE OF -OUNT 0ROSPECT0UBLIC 7ORKS -OUNT 0ROSPECT ), 53! ,EVI 7OOLINGTON !RBOR 3OLUTIONS 4REE 3ERVICE ,,# #ASPER 79 53! ,ISA #EOFFE 0ITTSBURGH 0! 53! -ANDY 6ANDENBERG 5XBRIDGE /. #!.!$! -ICHAEL &RANCIS #ITY OF "ELLEVUE "ELLEVUE .% 53! 3AU 0ENG *OONG 3INGAPORE 3).'!0/2% 3HAWN $IDDIE 'EORGIA &ORESTRY #OMMISSION 3TATESBORO '! 53! 4IMOTHY 0ORTER #ITY OF #HARLOTTE .# #HARLOTTE .# 53! 4REVOR 4HISTLE #ITY OF %DMONTON %DMONTON !" #!.!$! ÌÞÊ/ÀiiÃ

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of City Trees - May/June 2014