City Trees

July/August 2014

City Trees is a premier publication focused on urban + community forestry. In each issue, you’ll learn how to best manage the trees in your community and more!

Issue link: https://read.dmtmag.com/i/346592

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 39

*O5IJT*TTVF $POUSJCVUPST >iiÊ vÌÊ >ÃÊ LiiÊ ÌiÊ -«iV>Ê *ÀiVÌÃÊ ÀiÃÌiÀÊÜÌÊÌiÊÀiÃÌÀÞ]ÊÀÌVÕÌÕÀi]ÊEÊ >ÌÕÀ>Ê ,iÃÕÀViÃÊ`ÛÃÊvÊÌiÊ iÜÊ9ÀÊ ÌÞÊ*>ÀÃÊ i«>ÀÌiÌÊÃViÊÓää]ÊÜiÀiÊÃiÊvVÕÃiÃÊÊ Ã«iV>Ê«ÀiVÌÃÊ>`ÊVÌÞÜ`iÊÌ>ÌÛiÃÊÌ>ÌÊ>Ê ÌÊ«ÀÛiÊÌiÊ>>}iiÌÊ>`Ê>Ìi>ViÊvÊ iÜÊ9ÀÊ ÌÞ½ÃÊÛ>ÃÌÊÕÀL>ÊvÀiÃÌ°Ê-iÊÃÊ>Ê-Ê iÀÌvi`ÊÀLÀÃÌÊ>`Êi>Ài`ÊiÀÊ °-°ÊÊÀiÃÌÀÞÊ vÀÊ ÀÌiÀÊÀâ>Ê1ÛiÀÃÌÞÊ>`ÊiÀÊ°-°Ê ÊÀiÃÌÀÞÊ>`ÊÀiÃÌÊ*À`ÕVÌÃÊÜÌÊ>ÊvVÕÃÊÊ ÕÀL>ÊvÀiÃÌÀÞÊvÀÊ6À}>Ê/iV°Ê-iÊÃÊ>ÊÀiViÌÊ Ê}À>`Ê>`ÊÃÌÃÊÊÌiÊ >À`ÊvÊÀiVÌÀÃÊvÊÌiÊ iÜÊ9ÀÊ-Ì>ÌiÊ1ÀL>ÊÀiÃÌÀÞÊ ÕV° ÞÊ>ÌÊÃÊ>Ê1ÀL>ÊÀiÃÌÀÞÊ ÃÕÌ>ÌÊ ÜÌÊ>ÛiÞÊ,iÃÕÀViÊÀÕ«Ê>`Ê>ÃÊ`i}ÀiiÃÊÊ *>ÌÊ-ViViÊ>`Ê>`ÃV>«iÊÀVÌiVÌÕÀi° ,>«ÊâiÊ>ÃÊLiiÊ ÌÞÊÀLÀÃÌÊvÀÊÌiÊ ÌÞÊvÊ ->ÊÃj]Ê >vÀ>]Êi«>ÀÌiÌÊvÊ/À>ëÀÌ>ÌÊ ÃViÊÓääÓ°ÊiÊ>ÃÊ>Ê >ViÀÊvÊ>`ÃV>«iÊ ÀVÌiVÌÕÀiÊ `i}ÀiiÊ vÀÊ 1Ì>Ê -Ì>ÌiÊ 1ÛiÀÃÌÞÊ >`Ê >Ê >ÃÌiÀÊ vÊ -ViViÊ Ê ÀÌVÕÌÕÀiÊ vÀÊ 7>Ã}ÌÊ-Ì>ÌiÊ1ÛiÀÃÌÞ°ÊiÊÃÊ>Ê iÀÌvi`Ê ÀLÀÃÌÊ >`Ê iÀÌvi`Ê /ÀiiÊ ,ÃÊ ÃÃiÃÃÀÊ >`Ê iÞÃÊÛiÜ}ÊÌiÊ`ÛiÀÃÌÞÊvÊÓ{ä]äää³ÊÃÌÀiiÌÊ ÌÀiiÃÊÊ->ÊÃj½ÃÊVÕÌÞÊvÀiÃÌ° 7ELCOME .EW 3-! -EMBERSx .AME #OMPANY #ITY 3TATE #OUNTRY #HRISTOPHER $E'ROFF 4REE 2X ,UBBOCK 48 53! $ANIEL +UMP $AVEY 4REE %XPERT #OMPANY 3AN $IEGO #! 53! $ARREN -C$ONOUGH "ALLWIN -/ 53! $ARYA "ARAR ,OS !NGELES #! 53! $AVID 'RANT 3MYTHES #REEK 6)# !53 $AVID /USTERHOUT 4OWN OF .ARRAGANSETT $EPT OF 0UBLIC 7ORKS .ARRAGANSETT 2) 53! $AVID +ILLION #LIPPER 4REE 3ERVICE 3T ,OUIS -/ 53! $ONALD -C3WEEN #HARLOTTE .# 53! %RIC (INZMAN 5RBAN &ORESTERS ,,# 'ALLOWAY /( 53! 'ENE (AYDEN !SPLUNDH 4REE %XPERT #OMPANY .ASHVILLE 4. 53! (EATHER ,A2OCCO .EW /RLEANS ,! 53! *ANINE ,ESTER ,$# 2ICHMOND 6! 53! *ASON (ORTON -ISSION "# #!. *EFF 9OUNG 3T !LBANS 64 53! *ERRY :SOLDOS 9ORKTOWN 6! 53! *ESSICA -C%ACHREN -ISSISSAUGA /. #!. *OE (ENDERSON -T 0LEASANT 3# 53! *ON *AINGA 3EATTLE 7! 53! *ORAN 6IERS #ITY OF !LBUQUERQUE 0ARKS -ANAGEMENT !LBUQUERQUE .- 53! *ORD 7ILSON 0ATEROS 7! 53! *USTIN "ATES (OBSONS "AY #ITY #OUNCIL !LTONA 6)# !53 -ELINDA *ONES (OUGHTON ,AKE -) 53! -ICHAEL 2USHMER #ITY OF 7EST !LLIS 7EST !LLIS 7) 53! -ITCH ,EATHERBY #ITY OF 2OCKFORD 2OCKFORD ), 53! 0HILIP #HARLTON #HARLTON !SSOCIATES ,,# 'RAFTON 7) 53! 2ACHEL :AMMIT(AGAN 'EORGETOWN 48 53! 2USSELL +OMORI -ILILANI () 53! 3IMON )NNACCONE .EW 0ROVIDENCE .* 53! 4ALMON 3MITH 5PPER -ARLBORO -$ 53! 4AYLOR 3APUDAR (AMILTON .* 53! 4REVOR -ARCH .ORTH7EST 4REE 3PECIALIST (ILLSBORO /2 53! Ê->ÞÀÊÜÀÃÊvÀÊÌiÊiÝ}Ì>ÞiÌÌiÊ1ÀL>Ê ÕÌÞÊÛiÀiÌÊ>ÃÊÌiÊÀLÀÃÌÊ-iÀÊÊÌiÊ ÛÃÊvÊÛÀiÌ>Ê*VÞ°ÊiÊÃÊ>Ê-Ê iÀÌvi`ÊÀLÀÃÌÊ>`ÊÕV«>Ê-«iV>ÃÌÊ>`Ê `ÃÊÌiÊ-Ê/ÀiiÊ,ÃÊÃÃiÃÃiÌÊ+Õ>vV>Ì°Ê iÊ>ÃÊÃiÀÛi`Ê>ÃÊ>Ê«>ÃÌÊL>À`ÊiLiÀÊvÀÊ ÌiÊ iÌÕVÞÊ ÀLÀÃÌÊ ÃÃV>Ì°Ê iÊ >ÃÊ >Ê L>ViÀ½ÃÊ`i}ÀiiÊÊÀiÃÌÀÞÊvÀÊÌiÊ1ÛiÀÃÌÞÊ vÊ iÌÕVÞÊ >`Ê >Ê `i}ÀiiÊ Ê ÛÀiÌ>Ê -ViViÊ>`Ê>ÃÊÜÀi`ÊÊÌiÊ}ÀiiÊ`ÕÃÌÀÞÊ ÛiÀÊÓäÊÞi>Àð 8BOUUPXSJUFGPS$JUZ5SFFT $POUBDU$JUZ5SFFT&EJUPS!HNBJMDPN ÌÞÊ/ÀiiÃ

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of City Trees - July/August 2014