City Trees

November/December 2014

City Trees is a premier publication focused on urban + community forestry. In each issue, you’ll learn how to best manage the trees in your community and more!

Issue link: https://read.dmtmag.com/i/417159

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 39

ÌÞÊ/Àiià ÌÞÊ/ÀiiÃÊÃÊÌiÊÕÀ>ÊvÊÌiÊ -ViÌÞÊvÊÕV«>ÊÀLÀÃÌÃ]Ê>`Ê ÃÊ«ÕLÃi`ÊLÌÞ°Ê/iÊ-Ê ÃÊ >Ê *ÀviÃÃ>Ê vv>ÌiÊvÊÌiÊ-°Ê President:Ê >Û`ÊivVÕÀÌ]Ê >LÀ`}i]ÊÊ `ivVÕÀÌJV>LÀ`}i>°}Û Vice President: iÀiÞÊ >ÀÀV]Ê 9 ]Ê 9Ê iÀiÞ° >ÀÀVJ«>ÀðÞV°}ÛÊ Ê Past President: ,>ViÊ >ÀiÀ]Ê/>>ÃÃii]ÊÊ , >ÀiÀÎJÀLÀiÌÀVðV Executive Director: iÀÀÊ°Ê>>i]Ê *°"°Ê ÝÊÈ{£ 7>ÌÃÛi]ÊÊÎäÈÇÇ *i\ÊÇäÈ®ÊÇÈÇ{£Ó >Ý\ÊÇäÈ®ÊÇÈÇÎäÇÊ URBANFORESTRY PRODIGYNET Executive Board: Óä£ÈÊiÊ i>ÃÃ]Ê->VÀ>iÌ]Ê Óä£ÇÊ >ÃiÞÊ}iÀÃÌ]Ê*ÀÌ>`]Ê", Óä£ÇÊ >Ì>Ê->V]Ê6iÌÕÀ>]Ê Ê Óä£ÇÊ}i>Ê>Ã]ÊÕÃÌ]Ê/8 ISA Representative: LÊ i>]ÊL>À`]Ê ÌÞÊ/Àiià Editorial Review Committee >À\ÊivvÊ-Ã]Ê>]Ê i`>Ê`>Ã]ÊÀÌÊ7ÀÌ]Ê/8Ê -ÌiÛiÊ ÌÀi]Ê1««iÀÊÀ}Ì]Ê"Ê "ÜiÊ ÀÞ]Ê-ÕÀÀiÞ]Ê Ê ÞÊ>Ì]Ê-ÕÀÀiÞ]Ê Ê >iÊÀLÞ]ÊÃÃÕ>]Ê/ ÀiÌÌÊ"½ Ài]Ê ÕL>]Ê" />Ê->`>]Ê>Ì]Ê" -ÌiÛiÊ-ÕÀÌâ]Ê >ÌÊ,Õ}i]ÊÊ ÀÃÌÊ7`]Ê7ÜÊÀÛi]Ê*Ê SMA Web Site: ÜÜÜ°ÕÀL>vÀiÃÌÀÞ°V Subscription Inquiries: iLiÀëJÃ>>ÀLÀ°V ÀÊV>\ÊӣǮÊÎxx{££ÊÊ «ÀiÃÃÊÎÊvÀÊiLiÀë® Story Ideas/Editorial Inquiries: Ì>VÌÊ ÌÞÊ/ÀiiÃÊ`ÌÀÊViiÊ -ÕÌÌÊvÀÊ7ÀÌiÀ½ÃÊÕ`iiÃÊ LivÀiÊÃi`}ÊÃÕLÃÃ°Ê VÌÞÌÀiiÃi`ÌÀJ}>°V Advertising Rates & Calendar: ViiÊ-ÕÌÌ]Ê VÌÞÌÀiiÃi`ÌÀJ}>°V n{x®ÊnÎ{ÓÇÇ Advertising Billing: iÀÀÊ>>i]Ê ÕÀL>vÀiÃÌÀÞJ«À`}Þ°iÌ ÇäÈ®ÊÇÈÇ{£Ó Disclaimer: Êi`ÀÃiiÌÊÀÊ>ÞÊÃÌ>ÌiiÌÊ vÊ V>ÃÊ Ê >`ÛiÀÌÃiiÌÃÊ ÀÊ >ÀÌViÃÊÃÊ>ÃÃÕi`ÊLÞÊ ÌÞÊ/ÀiiÃ]Ê ÌiÊi`ÌÀ>ÊÃÌ>vv]ÊÌiÊ-ViÌÞÊvÊ ÕV«>Ê ÀLÀÃÌÃ]Ê ÀÊ ÌÃÊ vv ViÀÃÊ>`ÊiLiÀðÊ/iÊÕÃiÊvÊ ÌÀ>`i]ÊvÀ]ÊVÀ«À>Ì]ÊÛi`À]Ê ÀÊ«À«ÀiÌ>ÀÞÊ«À`ÕVÌÊ>iÊÃÊvÀÊ ÌiÊvÀ>ÌÊ>`ÊVÛiiViÊ vÊÌiÊÀi>`iÀ°Ê-ÕVÊÕÃiÊ`iÃÊÌÊ VÃÌÌÕÌiÊ>ÊiÛ>Õ>Ì]ÊVVÕ Ã]ÊÀiVi`>Ì]Êi`ÀÃi iÌ]ÊÀÊ>««ÀÛ>ÊvÊ>ÞÊ«À`ÕVÌÃÊ ÀÊ ÃiÀÛViÊ ÌÊ ÌiÊ iÝVÕÃÊ vÊ ÌiÀÃ°Ê *ÌÃÊ>`Ê>ÀÌÊ ÕÃi`ÊÊ ÌÞÊ/ÀiiÃÊ>ÀiÊV«ÞÀ}ÌÊÌÊÌiÀÊ ÀiëiVÌÛiÊÜiÀÃÊ>`Ê>ÀiÊÀi«À `ÕVi`ÊÊ ÌÞÊ/ÀiiÃÊvÀÊÕÃÌÀ>ÌÛiÊ «ÕÀ«ÃiÃÊÞ° :PVS/BNF@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ $JUZPS$PNQBOZ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 0GGJDF"EESFTT@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;JQ@@@@@@@@@@ )PNF"EESFTTJGQSFGFSSFE@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;JQ@@@@@@@@@@ 1IPOF @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'"9 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ &NBJM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$JUZ1PQVMBUJPO@@@@@@@@@@@@@@@@@@ +PCUJUMFPSJGTUVEFOUZPVSNBKPS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ MAIL THIS INVOICE FORM TO: *OUFSOBUJPOBM4PDJFUZPG"SCPSJDVMUVSF.FNCFSTIJQ%FQBSUNFOU 10#PY $IBNQBJHO*- 2VFTUJPOT $BMM QSFTTGPSNFNCFSTIJQ PSFNBJMNFNCFSTIJQ!JTBBSCPSDPN %VFTBSFGPS+BOVBSZUP%FDFNCFS°5BY*% 1MFBTFQBZCZ+BOVBSZ°%FMJORVFOUBGUFS'FCSVBSZ 1MFBTFNBLFZPVSDIFDLQBZBCMFUP5IF4PDJFUZPG.VOJDJQBM"SCPSJTUT BOEDIFDLXIJDIUZQFPGNFNCFSTIJQZPVBSFBQQMZJOHGPSPOMJTUCFMPX 5ZQFTPG.FNCFSTIJQT 1SPGFTTJPOBM°1FSTPOTBDUJWFMZFOHBHFEJONVOJDJQBMBSCPSJDVMUVSFPSJOSFMBUFE GJFMETTVDIBTDJUZGPSFTUFSDJUZBSCPSJTUTIBEFUSFFDPNNJTTJPOFSUSFFXBSEFOPS BOZQFSTPOTPGGJDJBMMZJODIBSHFPGTUSFFUPSQBSLUSFFQMBOUJOHBOENBOBHFNFOUPS UIFJSBTTJTUBOUT$BUFHPSZBMTPDPVOUZTUBUFPSGFEFSBMFNQMPZFFTXIPBSFDIBSHFE XJUISFTQPOTJCJMJUZPGBTTJTUJOHNVOJDJQBMJUJFTXJUIBSCPSJDVMUVSFOFFET/PODPN NFSDJBMQFPQMFJOGJFMETSFMBUFEUPBSCPSJDVMUVSFTVDIBTMBOETDBQFBSDIJUFDUT TDJFOUJTUTBOENBOBHFSTPGBSCPSFUBDBOBQQMZ"OOVBMEVFTBSF */70*$&'PS.FNCFSTIJQ5IF4PDJFUZPG.VOJDJQBM"SCPSJTUT .VOJDJQBM°5IJTHSPVQJODMVEFTDJUJFTBOEUPXOTXJUIUIFTBNFQSJWJMFHFTBTBDPS QPSBUFNFNCFSXJUIPOFWPUFBOEVQUPGJWFOPOWPUJOHNFNCFSTBUBOBEEJUJPOBM QFSQFSTPO"OOVBMEVFTBSF "GGJMJBUF°5IJTHSPVQJODMVEFTOPOQSPGFTTJPOBMJOEJWJEVBMTXIPBSFOPUFMJHJCMF GPSNFNCFSTIJQJOBOPUIFSDBUFHPSZTVDIBTNFNCFSTPGOPOQSPGJUTTUBUFDPVO DJMTBOEBMMJFEQSPGFTTJPOTXIPBSFOPUDVSSFOUMZFNQMPZFEJOBOVSCBOGPSFTUSZ QPTJUJPO5IJTDBUFHPSZIBTOPWPUJOHSJHIUT"OOVBMEVFTBSF 4FOJPS°5IJTTVCDBUFHPSZPG1SPGFTTJPOBMNFNCFSTIJQJODMVEFTSFUJSFENVOJDJQBM BSCPSJTUT"OOVBMEVFTBSF 4UVEFOU°5IJTTVCDBUFHPSZPG1SPGFTTJPOBMNFNCFSTIJQJODMVEFTGVMMUJNFTUV EFOUTPGBDPMMFHFPSIPSUJDVMUVSBMTDIPPMFOSPMMFEJOBSCPSJDVMUVSF"OOVBMEVFT BSF $PSQPSBUF°.FNCFSTIJQGPSDPNNFSDJBMDPNQBOJFTSFQSFTFOUJOHQSPEVDUTBOE TFSWJDFTPGUIFBSCPSJDVMUVSFGJFME$PSQPSBUFNFNCFSTBSFFOUJUMFEUPPOFWPUJOH NFNCFSBOEFNQMPZFFTPGUIFDPNQBOZBSFFOUJUMFEUPEJTDPVOUOPOWPUJOHNFN CFSTIJQTBUBZFBS"OOVBMEVFTBSF 4VCTDSJQUJPOUP$JUZ5SFFT°"OOVBMTVCTDSJQUJPOGPSMJCSBSJFTBOEVOJWFSTJUJFT P 1SPGFTTJPOBM P .VOJDJQBM P "GGJMJBUF P 4FOJPS P 4UVEFOU P $PSQPSBUF 1MFBTFMJTUOBNFTBOEFNBJMGPSUIPTFBEEJUJPOBM$PSQPSBUFPS.VOJDJQBM .FNCFSTIJQTBUFBDI @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ *UIFVOEFSTJHOFEXJTIUPBQQMZGPSNFNCFSTIJQJOUIF4PDJFUZPG.VOJDJQBM"SCPSJTUT*BHSFF UPPCTFSWFBMMUIFSVMFTPGUIF4PDJFUZBOEUPQBSUJDJQBUFBT*BNBCMFJOGVSUIFSJOHJUTPCKFDUJWFT "QQMJDBOUµT4JHOBUVSF @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%BUF@@@@@@@@@@

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of City Trees - November/December 2014