City Trees

November/December 2014

City Trees is a premier publication focused on urban + community forestry. In each issue, you’ll learn how to best manage the trees in your community and more!

Issue link: https://read.dmtmag.com/i/417159

Contents of this Issue

Navigation

Page 6 of 39

*O5IJT*TTVF $POUSJCVUPST ÕiÊ>iÞÊÃÊ>Ê,iÃi>ÀVÊ/iVV>Ê >`Ê*>ÌÊV}ÃÌÊ>ÌÊÌiÊ >ÀÌiÌÌÊ/ÀiiÊ ,iÃi>ÀVÊ>LÀ>ÌÀÞ° À°ÊÞÊ*iÀVÛ>ÊÃÊÌiÊi>`ÊvÊÌiÊ >ÀÌiÌÌÊ/ÀiiÊ,iÃi>ÀVÊ>LÀ>ÌÀÞÊ>`Ê ÕÀ>ÀÞÊiVÌÕÀiÀÊ>ÌÊÌiÊ1ÛiÀÃÌÞÊvÊ ,i>`}° -VÌÌÊ°Ê<>ÊÃÊ>ÊiLiÀÊvÊÌiÊ iÀV>Ê ÀÌVÕÌÕÀiÊ -ViÌÞ]Ê ÌiÊ >À`iÊ7ÀÌiÀÃÊÃÃV>Ì]Ê>`ÊÌiÀÊ À}>â>ÌÃ°Ê iÊ `ÃÊ `i}ÀiiÃÊ Ê LÌÊ}ÀÞÊ>`ÊÀÌVÕÌÕÀiÊvÀÊ /iÊ"Ê-Ì>ÌiÊ1ÛiÀÃÌÞ°ÊiÊÃÊÌiÊ >ÕÌÀÊvÊ>`ÃV>«}ÊÜÌÊ/ÀiiÃÊÊÌiÊ `ÜiÃÌ\ÊÊÕ`iÊvÀÊ,iÃ`iÌ>Ê>`Ê iÀV>Ê *À«iÀÌiÃ]Ê «ÕLÃi`Ê Ê ÕÞÊÓä£{ÊLÞÊ"Ê1ÛiÀÃÌÞÊ*ÀiÃð 8BOUUPXSJUFGPS$JUZ5SFFT 3FRVFTUUIF8SJUFSµT(VJEFMJOFT$POUBDU$JUZ5SFFT&EJUPS .JDIFMMF4VUUPOBU$JUZ5SFFT&EJUPS!HNBJMDPN ViiÊ-ÕÌÌÊÃÊ`ÌÀÊvÊ ÌÞÊ/ÀiiÃÊ ViiÕ`ÞÃÕÌÌ°V®°Ê -Ì>Ê6iÀ>ÀÌ]Ê*]Ê**]Ê-Ê iÀÌvi`Ê ÀLÀÃÌÊÃÊÌiÊÀiVÌÀÊvÊÀÜÊÜÌÊ /ÀiiÃÊ>`Ê>ÕÌÀÊvÊÀÜÊÜÌÊ/ÀiiÃ\Ê /iÊÀLÀÃ̽ÃÊi`ÊÕ`iÊÌÊ*ÀiVÌÊ >>}iiÌ° :RUNLQJZLWK$UERU0HWULFVWRLPSURYH\RXUXUEDQ IRUHVWU\SURJUDPLVDVPDUWPRYH2XUH[SHULHQFHDQG $UERU/LQH YHJHWDWLRQPDQDJHPHQWVRIWZDUHFDQKHOS PDNHVXUH\RXUPXQLFLSDOWUHHVUHFHLYHHIIHFWLYHFDUH $UERU0HWULFVXUEDQIRUHVWU\VHUYLFHVLQFOXGH &RQWDFWXVWRGD\DQGOHWXVVKRZ\RXZKDWZHFDQGR ZZZDUERUPHWULFVFRP7ROO)UHH ($%0DQDJHPHQW3ODQV ,QYHQWRULHVDQG*,6'DWD&ROOHFWLRQ 3URYHQ3URMHFW0DQDJHPHQW ,QWHJUDWLRQRI0XQLFLSDO8WLOLW\ 9HJHWDWLRQ0DQDJHPHQW3URJUDPV

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of City Trees - November/December 2014